Het jaar 2020 belooft een zeer interessant jaar te worden.

De twee-en-een half jarige CAO’s voor Nouryon en AkzoNobel lopen aan het eind van dit jaar af.

En dat terwijl de CAO van medio 2018 voor Nouryon nog steeds niet officieel getekend is.

Pas deze week heb ik de concept teksten voorbij zien komen. Het is volkomen normaal om primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het inkomen, in de CAO vast te leggen.

In de Nouryon CAO-1 is de winstuitkering omgezet in een 13e maand. Nouryon had in het eindbod de 13e maand voor CAO-1 gekoppeld aan de STI bonus regeling voor CAO-2.

De 13e maand van CAO-1 wordt wel in de CAO tekst vastgelegd. Voor CAO-2 is Nouryon van mening dat de STI regeling slechts via een verwijzing naar een interne regeling, buiten de CAO, wordt vastgelegd.

Het gaat hier om een belangrijke inkomenscomponent, die ook nog eens pensioengevend is. Dat hoort dus in de CAO thuis.

Het argument van Nouryon, dat het om een internationale bonus regeling gaat, doet daar niet aan af.

Per eind 2020 lopen ook de pensioencontracten van AkzoNobel en Nouryon met de stichting Pensioenfonds APF af. In januari het pensioenfonds de Sociale Partners uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de risicohouding van het pensioenfonds. Dat is nodig ter voorbereiding van de pensioenafspraken van 2021. Het ingewikkelde daarbij is dat het nationale pensioenakkoord nog lang niet is uitgewerkt en het dus nog niet bekend is hoe e.e.a. zal uitpakken. Intussen heeft het pensioenfonds wel de verantwoording om zich op de toekomst voor te bereiden. Aan de hand van de door de Sociale Partners, de vakbonden en de werkgevers, vast te stellen risicohouding kan het fonds door laten rekenen wat de pensioenpremie en opbouw is die daarbij hoort en welk beleggingsbeleid men moet hanteren.

Daarbij wordt ook doorgerekend wat het zou betekenen als AkzoNobel en/of Nouryon zou besluiten de pensioenregeling buiten het APF onder te brengen.

Het bepalen van een risicohouding is gecompliceerd. Er moeten keuzes gemaakt worden over de kans dat indexatie gerealiseerd kan worden tegenover de kans dat het pensioen gekort zou moeten worden.

Daarbij willen werkgevers en werknemers uitkomen met een betaalbare premie. Bij een meer risicovol beleggingsbeleid is er meer kans op indexatie maar neemt ook de kans op korten toe.

Aan de hand het actuarieel doorrekenen van vele scenario’s kunnen de Sociale Partners samen bepalen hoe de uiteindelijke risicohouding er uit gaat zien.

Binnen de vereniging hebben ook te maken met ontwikkelingen. Er zijn onvervulde vacatures in de ledenraad, diverse ledengroepen zijn daar nu niet in vertegenwoordigd.

Bij AkzoNobel missen we vertegenwoordiging van de “Supply Chain” en “Marketing & Sales”. Alleen RD&I is vertegenwoordigd.

Bij Nouryon zijn Hengelo en Geleen via Deventer vertegenwoordigd. We missen contactpersonen van enkele sites.
De “anders actieven” (gepensioneerden) van onze vereniging hebben al een hele periode geen vertegenwoordiging in de ledenraad.

Het bestuur denkt na over het verbeteren van deze situatie. Een vereniging staat of valt bij het samen met elkaar runnen van de vereniging.

Vrijwilligers zijn noodzakelijk. De trend dat er steeds minder bereidheid is om in een vereniging een bijdrage te leveren treft ook onze vereniging.

We worden bij herhaling door beide werkgevers en de medezeggenschap geconfronteerd met de vraag hoe het draagvlak voor het tot stand komen van arbeidsvoorwaarden vergroot kan worden.

Het bestuur buigt zich over dit vraagstuk en wil dit graag met de ledenraad bespreken.

Onze onderhandelaar en belangenbehartiger, Chris van Loon, gaat in april met pensioen. Het bestuur overlegt met de overkoepelende vereniging, de Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen, over een opvolger.

Binnenkort hopen we daar over te kunnen berichten.

Vanwege de substantieel lagere werkgeversbijdragen moet de vereniging met een beperkter budget werken. Daarbij blijft de individuele belangenbehartiging de hoogste prioriteit houden.

In het overleg met de beide werkgevers zullen we de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat kunnen we doen met ondersteuning van kaderleden.

2020 stelt onze vereniging voor de uitdagende taak om jullie belangen te behartigen bij beide CAO trajecten en de nieuwe pensioenafspraken per 2021.

Heb je interesse om je voor de vereniging en dus voor je collega’s in te zetten neem dan a.u.b. contact met mij op.

Loek van Driel

e-mail loek.vandriel@planet.nl

tel. 06 1232 0889