Pensioenakkoord
Toch nog een pensioenakkoord. De media staan er bol van.
Naast FNV schijnt er nog een CNV en een VCP te zijn die er ook nog een oordeel over mogen geven……
De VMHP Chemie & Coatings is via de Unie van Onafhankelijke Vakbonden aangesloten bij de VCP. Dat betekent dat we ook een stem bij de beoordeling van dit pensioenakkoord hebben. Gesteld dat dit pensioenakkoord goedgekeurd wordt, zijn we er nog lang niet. Vele details moeten nog invulling krijgen. Daar moeten o.a. afspraken in CAO onderhandelingen met de beide werkgevers gemaakt worden.

Toekomst pensioenfonds
Nog deze maand gaat het pensioenfonds zich in een zogenaamde heidesessie bezinnen op de toekomst. Meerdere scenario’s worden daarbij onder de loep genomen. Een mogelijk vertrek van een of meer sponsors komt daarbij absoluut aan de orde. Gezien de lange periode van lage rente – en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen – is het opportuun om het zogenaamde “Japan”-scenario te beschouwen. Wat betekent een aanhoudende lage rente voor uw pensioen en hoe moet het pensioenfonds daar mee omgaan?

Reorganisaties
Binnen AkzoNobel en Nouryon lopen diverse reorganisaties waarvan sommige zich onderhuids afspelen. Mensen wordt vooruitlopend op ontwikkelingen alvast in andere posities geplaatst en vacatures worden niet opgevuld.
Het is aan Ondernemingsraden om er alert op te zijn dat de werkgever, pas na het afronden van het adviestraject en een definitief besluit over de reorganisatie, met de uitvoering begint. Om uw rechtpositie, in verband met mogelijk onterecht achterwege blijven van boventalligheidsverklaring, zeker te kunnen stellen is directe signalering aan Chris van Loon voor VMHP Chemie & Coatingsleden van belang.

Delen in de winst?
Nog steeds is er geen overeenstemming over het delen in de winst bij beide werkgevers. Bij Nouryon wil het management de winstdeling voor de CAO hoger personeel niet meer zoals voorheen laten meetellen voor de pensioenopbouw. En bij AkzoNobel is er nog geen voorstel over de “15 – 20 winstdeling” terwijl het jaar al ver gevorderd is.

Duurzame inzetbaarheid.
De VMHP Chemie & Coatings heeft naar aanleiding van uw mening dat “duurzame inzetbaarheid” maatwerk moet zijn dat in de CAO ingebracht. In de praktijk betekent het dat u dat op individuele basis in uw afdeling kunt afspreken. Graag zouden we willen weten hoe dat in de praktijk uit pakt. Deel a.u.b. uw ervaring met Chris van Loon.

Al met al hebben we de komende periode voldoende onderwerpen om met- en voor u te bespreken en te onderhandelen met de beide werkgevers,

 

Loek van Driel

Voorzitter