2018 is een bijzonder jaar geworden in vele opzichten. De aangekondigde splitsing van AkzoNobel heeft geleidtot omvorming van de VMHP AkzoNobel tot de VMHP Chemie & Coatings.
Dienstverlening van onze vereniging aan de leden op individueel en collectief gebied is daarmee voor de toekomst gewaarborgd. Daarmee is ook de vertegenwoordiging in de Stichting Pensioenfonds APF geregeld.
Alle veranderingen bij AkzoNobel en Nouryon hebben een grote werkdruk op onze leden met zich meegebracht. Dat was merkbaar aan afzeggingen bij vergaderingen van de vereniging.
Vele vergaderingen zijn digitaal gehouden omdat het plannen van fysieke bijeenkomsten heel lastig was, druk, druk, druk…..

Halverwege het jaar heeft Gerhard Setz zijn taak als secretaris neergelegd. We hebben een goede opvolgster gevonden in Yannick Dziechciarek.
Om het bestuur verder te versterken zijn we op zoek naar nog twee bestuursleden.
Bij voorkeur iemand van Nouryon en iemand van AkzoNobel.
In de bestuursvergadering van 18 december 2018 is Jeroen Nijënstein van Nouryon bij het bestuur als kandidaat bestuurslid aangeschoven.
De ledenraad kan daar begin 2019 een besluit over nemen. We zijn dus nog naarstig op zoek naar een AkzoNobel bestuurskandidaat.
De uitbreiding van het bestuur is noodzakelijk om de taken en dus ook het tijdsbeslag per bestuurslid beter te kunnen verdelen.

Het jaar begon met perikelen op gebied van ons pensioen. We hebben het meest grijze pensioenfonds van Nederland.
Steeds verkopen van bedrijfsonderdelen heeft het fonds sterk doen vergrijzen: reeds gepensioneerde collega’s van de verkochte bedrijven blijven van hun opgebouwde pensioenrechten genieten.
Tel daarbij op dat de regering tijdens de rit de regels heeft aangepast. De fiscaal toelaatbare pensioenopbouw is lager. De financiële crisis van 2008 heeft ook grote negatieve invloed gehad.
In het verleden was “Pensioen een zaak van vertrouwen”.  De bij het op afstand zetten van het fonds in 2005 gemaakte afspraken zoals

  • “Als het fonds in zwaar weer komt is AkzoNobel niet weg…” en
  • “bij afsplitsing van meer dan 10 % van het bedrijf wordt de positie van het pensioenfonds in beschouwing genomen en bij onderdekking wordt in overleg naar een oplossing gezocht”

zijn bij de in de loop van de jaren steeds wisselende werkgeversonderhandelingsdelegaties, volledig weggevallen.

Het onderhandelingsproces met AkzoNobel liep volkomen vast. De leden van de vakbonden hebben geen andere uitweg gezien dan tot acties over te gaan.
De daadwerkelijke splitsing per 1 oktober 2018 betekende dat er vanaf dat moment op twee tafels onderhandeld moest worden.

Er was veel informeel overleg op soms nachtelijke of weekend tijdstippen om, bijna tegen beter weten in, toch te pogen om eruit te komen.
Dat heeft niet tot een principe akkoord geleid maar tot een “Onderhandelingsresultaat” bij Nouryon en een “Eindbod” bij AkzoNobel.
Het hele proces heeft heel lang geduurd, mensen op locaties zijn soms zwaar geïntimid
Vanaf de daadwerkelijke splitsingsdatum bleef het bij AkzoNobel bijzonder lastig om eruit te komen terwijl bij Nouryon er constructief naar openingen werd gezocht.
Het draagvlak voor de CAO bij Nouryon is groot en bij AkzoNobel is dat net iets meer dan de helft.

Naar de toekomst kijkend gaan we via een werkgroep bij Nouryon zoeken naar mogelijkheden om weer tot indexering van de pensioenopbouw te komen. Laten we hopen dat daar werkbare oplossingen uit komen.
Gezien de dalende dekkingsgraad, zal indexatie ook dit jaar waarschijnlijk uitblijven. Dat betekent dat status per eind 2018 er uit gaat komen op dat werkenden 9 á 10 % pensioenopbouw achter lopen en gepensioneerden zo’n 16 %.

Bij AkzoNobel staat de opvolger van reorganisatie “Horizon” al voor de deur. De winst moet gemaximaliseerd worden. AkzoNobel moet naar de top van de markt. Dat gaat ten koste van vele banen. Het gaat tenslotte om de aandeelhouders.
Dat het op de werkvloer tot nu al tot problemen leidt lijkt buiten het gezichtsveld te vallen. Er start een programma “Proud people” en dat is wel heel hard nodig omdat ik signaleer dat de motivatie van veel collega’s tot een dieptepunt is gedaald.

Het is van groot belang dat we er met zijn allen de schouders onder zetten om AkzoNobel en Nouryon succesvol te maken en dat we weer “fun on the job” hebben.

Rest mij om jullie fijne feestdagen, een voorspoedig 2019 en een goede gezondheid toe te wensen.

Loek van Driel

Voorzitter VMHP Chemie & Coatings.