Onderhandelingsresultaat

 

Werkingssfeer

Alle werknemers in dienst van Nouryon met een standplaats in Nederland, die zijn ingedeeld in een tot de cao behorende functiegroep en een daaraan gekoppelde salarisgroep, met uitzondering van vakantiewerkers en werknemers met een arbeidsovereenkomst waarbij de bij werkgever geldende MM5/MM6 regeling of executive regeling van toepassing is.

Relevante juridische entiteiten:

 • Akzo Nobel Chemicals B.V.
 • Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
 • Akzo Nobel Functional Chemicals B.V.
 • Akzo Nobel Projects en Engineering B.V.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020.

Inkomensontwikkeling
Collectieve verhogingen
De individuele salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd:

 • met 3% per 1 juli 2018, voor werknemers die zowel op 1 juli 2018 als op 1 december 2018 in dienst zijn. Nabetaling over de maanden juli 2018 tot en met november 2018 zal in de maand december 2018 plaatsvinden;*
 • met 3% per 1 juli 2019;
 • met 1,5% per 1 juli 2020.

Eenmalige uitkering
Alle werknemers die op 1 december 2018 in dienst zijn en op dat moment onder de werkingssfeer van de cao vallen, ontvangen in december 2018 een eenmalige uitkering van EUR 3.000 bruto (parttimers naar rato).* De eenmalige uitkering maakt geen onderdeel uit van enige grondslag.

 

Pensioen

Nouryon en de vakbonden erkennen dat het achterwege blijven van de indexatie van de pensioenaanspraken voor de (ex-)werknemers van Nouryon een probleem vormt. Vakbonden en Nouryon zullen een gezamenlijke werkgroep oprichten – voor de duur van drie maanden, direct na een definitief cao-akkoord – waarin de voorliggende problematiek wordt geanalyseerd en de toekomst van het pensioen en de pensioenregeling voor de werknemers wordt besproken. De werkgroep hanteert daarbij als uitgangspunt dat een mogelijke oplossingsrichting geen risico mag opleveren voor het (C)DC karakter van de pensioenregeling en moet passen binnen de fiscale grenzen.

De werkgroep zal maandelijks over de voortgang rapporteren aan de sociale partners. Werknemers zullen regelmatig over de scope, de doelstelling, de voortgang en het resultaat worden geïnformeerd.

De uitkomsten en het advies van de werkgroep zullen vervolgens aan sociale partners worden voorgelegd. Eventuele aangedragen oplossingsrichtingen zullen vervolgens aan de reguliere cao-onderhandelingstafel worden besproken, waarbij deze onder andere zullen worden beoordeeld op financiële haalbaarheid.

Partijen zullen ieder de eigen kosten dragen voor de vertegenwoordigers / deskundigen in de werkgroep. Indien de werkgroep gezamenlijk besluit een externe deskundige in te schakelen, dan zullen de kosten daarvoor door Nouryon worden gedragen.

Duurzame Inzetbaarheid

Nouryon ziet de noodzaak duurzame inzetbaarheid verder te verbeteren en zal daarom inzetten op de volgende (nieuwe) initiatieven.

 1. Werken naar vermogen (Beweeg je mee?)

Nouryon, zal in overleg met de vakorganisaties een pilot opzetten in het kader van het “Beweeg je mee?” initiatief van FNV, CNV en de AWVN. In deze pilot zal Nouryon met ondersteuning van het AWVN het ‘werkvermogen’ van de werknemers in kaart brengen en vervolgens waar mogelijk verbeteren. Iedere werknemer kan – op vrijwillige basis – deelnemen aan deze pilot. Voor de productie en maintenance afdelingen bij Industrial Salt in Hengelo zal ook een groepsanalyse worden uitgevoerd.

Als eerste stap zullen de werknemers gevraagd worden mee te werken aan een individueel onderzoek waarmee de werknemer inzage krijgt in zijn/haar werkvermogen. De werknemer en de organisatie zullen vervolgens een advies ontvangen over hoe het werkvermogen kan worden verbeterd. Waar nodig zal de werknemer hier ook in worden ondersteund en zal naar een maatwerkoplossing worden gezocht, waar nodig/zinvol in samenspraak met een coach, de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk. In dat kader zal minimaal over de volgende maatwerkoplossingen worden gesproken:

 • flexibel inroosteren (bijvoorbeeld geen nachtdiensten);
 • deeltijdwerk; en
 • 80-90-100 regeling (alleen voor cao 1).

Een werknemer kan uiteraard te allen tijde ook zelf een verzoek doen bij HR of lijnmanagement om in gesprek te gaan over een maatwerkoplossing.

Voor de pilot zal 12 maanden worden uitgetrokken waarna de resultaten binnen 6 maanden worden geëvalueerd en geëffectueerd. Indien de omvang van de instroom in de 80-90-100 regeling daar aanleiding toe geeft (te hoog is), zullen partijen ook tussentijds de 80-90-100 regeling evalueren en waar nodig aanpassen.

80-90-100 regeling voor cao 1 (salarisgroepen A tot en met K en 11 tot en met 18)

Als onderdeel van de pilot zal ook een 80-90-100 regeling open worden gesteld. Een 80-90-100 regeling houdt in dat een werknemer voor 80% werkt (en voor 80% vakantie- en verlof opbouwt), 90% salaris krijgt uitbetaald en 100% pensioen opbouwt. Een werknemer komt in aanmerking voor een 80-90-100 regeling onder de volgende voorwaarden.

 • Uit de analyse van het werkvermogen en het vervolggesprek met HR, een externe coach, bedrijfsmaatschappelijk werk of de bedrijfsarts blijkt dat de 80-90-100 regeling aantoonbaar bijdraagt aan de verbetering of het behoud van het werkvermogen van de werknemer.
 • Alleen werknemers uit cao 1 komen in aanmerking voor de 80-90-100 regeling.
 • Een werknemer kan maximaal 60 maanden gebruik maken van de 80-90-100 regeling voorafgaand aan einde dienstverband.
 • Wegens fiscale redenen kan een 80-90-100 regeling alleen aan werknemers van 58 jaar of ouder worden aangeboden.
 • Deze regeling kan niet in combinatie met een andere ontzie-maatregel worden ingezet (bijv. (langdurig) zorgverlof).
 • Gebruikmaking van een 80-90-100 regeling mag zich niet tegen een aan te tonen bedrijfsbelang verzetten (bijv. het rooster van de werknemer moet een 80-90-100 regeling toestaan; problemen met bezetting bijv. door een te groot aantal werknemers in een ploeg / plant/ site die deelnemen aan de regeling).
 • Een werknemer kan enkel gebruikmaken van de 80-90-100 regeling indien zijn openstaande vakantie- en verlofsaldo minder bedraagt dan zijn/haar maximale opbouw gedurende een kalenderjaar.
 • Indien een werknemer gebruik maakt van de 80-90-100 regeling voorafgaand aan uitdiensttreding, dan zal bij uitdiensttreding het openstaande saldo aan vakantie- en verlofdagen niet worden uitbetaald. Gedurende de 80-90-100 regeling kan de werknemer geen verlofdagen verkopen.
 1. DIB-budget

Partijen breiden het DIB-budget met maximaal 25 dagen uit, tot 100 dagen. Momenteel kan iedere werknemer 10 dagen per jaar sparen tot een maximum van 75 dagen. Voordat deze uitbreiding wordt ingevoerd, zal deze worden getoetst op uitvoerbaarheid en fiscale mogelijkheden.

EBITDA
In het principeakkoord 2017 is afgesproken dat het ijkpunt van de EBITDA-regeling na de afronding van de verkoop van Nouryon moest worden aangepast, waarbij als uitgangspunt zou worden gehanteerd dat deze dezelfde uitkering (dus “on target” 4%) zou opleveren als voor de splitsing het geval was. Partijen hebben gezamenlijk de volgende opties uitgewerkt die aan de leden zullen worden voorgelegd. De variant die de voorkeur geniet bij de leden van de gezamenlijke bonden (de meeste stemmen krijgt), zal worden gehanteerd.

Variant 1 (ijkpunt – budget)
Het ijkpunt van de EBITDA-regeling wordt vastgesteld op het budget van de voor Nederland relevante business units, als gemiddeld genomen (Industrial Chemicals, Polymer Chemistry en Ethylene and Sulfur Derivatives). Het budget zal in het eerste kwartaal van het jaar worden gecommuniceerd.

De tekst van artikel 10.2.2 van cao deel A wordt dan als volgt aangepast:

De EBITDA-beloning kan variëren van 0 tot maximaal 8%. Wanneer een EBITDA marge door de voor Nederland relevante Business Units wordt gehaald die gelijk is aan het budget (het ijkpunt) dat aan het begin van het lopende jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Board of Directors, bedraagt de uitkering 4%. De uitkering bedraagt 8% bij een EBITDA marge die 3,5% of meer boven het budget ligt en 0% bij een EBITDA marge die 3,5% of lager dan het budget ligt. Bij een tussenliggend resultaat is de uitkering evenredig.

Variant 2 (ijkpunt – aangepast percentage)
Het ijkpunt van de EBITDA-regeling wordt vastgesteld op een nieuw percentage aan EBITDA-marge van de voor Nederland relevante business units, als gemiddeld genomen (Industrial Chemicals, Polymer Chemistry en Ethylene and Sulfur Derivatives). Door de wijzigingen in de kostenstructuur en de aanstaande wijzigingen in accountingregels, zal dit percentage jaarlijks opnieuw moeten worden vastgesteld.

De tekst van artikel 10.2.2 van cao deel A wordt dan als volgt aangepast:

De EBITDA-beloning kan variëren van 0 tot maximaal 8%. Wanneer een EBITDA marge door de voor Nederland relevante Business Units wordt gehaald die gelijk is aan […] (het ijkpunt) dat aan het begin van het lopende jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Board of Directors, bedraagt de uitkering 4%. De uitkering bedraagt 8% bij een EBITDA marge die 3,5% of meer boven het budget ligt en 0% bij een EBITDA marge die 3,5% of lager dan het budget ligt. Bij een tussenliggend resultaat is de uitkering evenredig.

Het percentage wordt in januari 2019 vastgesteld.

Variant 3 (13e maand)
Ter vervanging van de huidige EBITDA-regeling (“at target” 4%) en RAB-regeling (“at target” 4%) zal voor salarisgroepen A tot en met K en 11 tot en met 18 een vaste 13e maand uitkering worden ingevoerd. De 13e maand wordt berekend over het maandinkomen van de maand december. De 13e maand zal jaarlijks in december worden uitbetaald. De 13e maand zal – evenals de EBITDA-regeling – geen onderdeel uitmaken van het “jaarinkomen” (zoals bedoeld in de cao).

Voor hoger personeel (salarisgroepen 54 tot en met 61) zal de internationale STI-regeling van toepassing worden met een “at target” uitkering van 8%.

[Zoals besproken kunnen de vakbonden eventueel een optie toevoegen indien die voldoet aan de parameters zoals afgesproken in het akkoord 2017: at target 4%, range 0-8%, gekoppeld aan de EBITDA.] 

Variant EBITDA-uitkering 2018
Als alternatief voor 2018, kan de EBITDA-uitkering worden vastgesteld op 5,33% (het gemiddelde van de afgelopen drie jaar).

Sociaal Plan
Het sociaal plan zal met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2021.

0,3% inhouding
Vakbonden zullen de 0,3% inhouding met hun leden bespreken en komen gedurende de looptijd van de cao met een voorstel aan Nouryon.

Overgangs- en procesafspraken
Indien Nouryon voornemens is te reorganiseren en die reorganisatie naar verwachting omvangrijke gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Nederland, dan zal Nouryon de vakbonden daarover tijdig informeren. Indien de vakbonden in dit kader met de leden willen spreken, dan zal Nouryon hiervoor een ruimte beschikbaar stellen en ervoor zorgen dat de uitnodiging van de vakbonden bekend wordt op de betrokken afdelingen.

Vakbonden worden in de gelegenheid gesteld hun leden te raadplegen op site in het kader van regulier cao-overleg. Vakbonden krijgen een plek toegewezen op site waar zij hun mededelingen kunnen ophangen (mits de inhoud van een dergelijke mededeling past binnen het reguliere cao-overleg).

Redactiecommissie
Nouryon en de vakbonden zullen in een gezamenlijke redactiecommissie de totale tekst van de cao reviewen.

Na het bereiken van een definitief akkoord, zal de oude cao-tekst blijven gelden (met aanpassing van hetgeen in dit onderhandelingsresultaat is vastgelegd), totdat door de redactiecommissie een nieuwe tekst is vastgesteld.

Vakbondsbijdrage
Nouryon betaalt gedurende de looptijd van de cao op basis van de AWVN-norm (in 2018 € 20,63) een vakbondsbijdrage per jaar voor alle werknemers die onder de werkingssfeer van de cao vallen aan de vakorganisaties. Nouryon is geen partij bij de verdeling van de totale som van de vakbondsbijdrage. De vakbonden verstrekken Nouryon tijdig de details omtrent uitbetaling van de vakbondsbijdrage.

Goedkeuring
Alle afspraken in deze overeenkomst en nog nader te maken afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring van toezichthouders, Belastingdienst, Stichting Pensioenfonds APF en toetsing aan de IFRS standaard voor CDC regelingen. Indien er op enig punt geen goedkeuring wordt verleend dan wel afwijking van de betreffende IFRS standaard wordt vastgesteld, zullen partijen opnieuw overleggen over het betreffende onderwerp.

Aldus overeengekomen en getekend op [datum];

Namens de werknemersorganisaties:

 

Erik de Vries                                                  Arthur Bot

FNV                                                                CNV Vakmensen

 

Chris van Loon

VMHP Chemie en Coatings

 

Namens Nouryon (Akzo Nobel Chemicals B.V.)

 

Arnoud Verdoorn                                           Knut Schwalenberg

HR Director Nouryon Nederland                   Voorzitter Directie Nouryon Nederland