Waarom zou je lid worden?

De leden van de VMHP Chemie en Coatings helpen elkaar in een tijd waarin, door de nadruk op het individu, wel eens wordt vergeten dat wij SAMEN sterker staan! Naast het volledig lidmaatschap (met een verlaagde contributie voor jonge leden en gepensioneerden) is het mogelijk CAO-lid te worden. Een CAO-lid wordt betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe CAO en kan stemmen over het resultaat. Een CAO-lid kan geen gebruik maken van individuele ondersteuning en kan zich niet kandidaat stellen voor de Ledenraad

Meld je nu aan!

Word lid

De betaalde contributie aan de VMHP Chemie en Coatings kan fiscaal gunstig verrekend worden. De contributie wordt in mindering gebracht op jouw belastbaar inkomen waardoor je minder belasting betaalt. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je voor december van het lopende jaar een aanvraag in te dienen bij de afdeling Personeelszaken of via het vakbondsformulier
In dit Reglement, artikel 2, lid 2, kun je lezen dat je een afschrift van jouw giro-of bankrekening betreffende de betaling van de contributie van dat jaar bij de aanvraag dient te overleggen.

Je ontvangt van de VMHP Chemie en Coatings geen bewijs van contributie betaling.

De contributie voor de VMHP Chemie en Coatings voor 2020 is door de ledenraad ter vergadering vastgesteld. Kijk hier voor de tarieven.

Vanaf 2015 is het IBAN nummer als zijnde het bankrekeningnummer ingevoerd. In 2015 is overgegaan naar automatische inning van de contributie. Bij de inschrijving tref je naast de persoonsgegevens ook de vraag hoe je de overmaking wenst te regelen. Dit kan door een automatische incasso per maand. Wij vragen je het SEPA formulier in te vullen zodat je de UOV machtigt om de contributie automatisch af te schrijven. Wil je de contributie zelf overschrijven dan kan dit alleen per jaar.

Volledige rechtsbijstandverzekering

Wie zijn verzekeringsportefeuille regelmatig doorloopt, weet dat sommige verzekeringen elkaar overlappen. Dit geldt meestal ook voor het recht op juridische bijstand bij arbeids- of arbeid gerelateerde geschillen dat door de VMHP Chemie en Coatings wordt geboden en een reeds bestaande rechtsbijstandsverzekering.
Omdat daarmee ook nodeloos extra premie wordt betaald heeft De Unie een paar jaar geleden het initiatief genomen om een volledige rechtsbijstandsdekking aan te bieden in combinatie met het lidmaatschap. We noemen dit het Premium Lidmaatschap.

Dit lidmaatschap is ook beschikbaar voor Actieve leden van de VMHP Chemie en Coatings.

Voor € 94,80 per jaar wordt het lidmaatschap uitgebreid met volledige rechtsbijstand, dus ook met de rechtsgebieden die normaal niet onder het lidmaatschap vallen zoals consumentenrecht, gezondheid (letselschade), verkeer, belasting en vermogen etc.
Je bespaart dan ongeveer € 10,- per maand t.o.v. een aparte rechtsbijstandsverzekering.

Heb je belangstelling, download de verzekeringsvoorwaarden en vul het inschrijfformulier op deze website in.

Waarin onderscheidt de VMHP Chemie en Coatings zich van de andere bonden?

Wist je dat de VMHP Chemie en Coatings…

Met de VMHP AKZO NOBEL op weg naar succes

…een zelfstandige vakvereniging is? De VMHP Chemie en Coatings is geen onderdeel van het bedrijf.

… zich alleen richt op het middenkader en hoger personeel dat actief  bij aangesloten Chemie en/of Coatingsbedrijven in Nederland is/was?

… onderhandelt voor haar leden over de collectieve arbeidsovereenkomst voor hoger personeel (CAO II)?

…sterk is in het adviseren van haar leden bij individuele omstandigheden zoals bv ExPat contracten? Ook ondersteunt zij haar leden die buiten de CAO vallen.

…een vereniging is en gebruik maakt van de expertise van haar leden bij speciale ingewikkelde vraagstukken zoals bv pensioen? De VMHP Chemie en Coatings bewaakt het nakomen van afspraken en toezeggingen van de aangesloten Chemie en/of Coatings bedrijven.

…bij conflicten niet tot staking op zal roepen, maar haar leden wel zal vragen om andere vormen van actie te ondernemen. Dat kan bv zijn: het ondertekenen van petities, het zichtbaar posten in eigen tijd (opname van verlofuren), andere acties zoals geen telefoon opnemen, geen e-mails beantwoorden etc.

…de goedkoopste manier is om direct invloed uit te oefenen op je arbeidsvoorwaarden en daarnaast ondersteuning te krijgen bij arbeidsvoorwaardelijke vragen en conflicten?

…wanneer mogelijk, exclusief voor haar leden collectieve regelingen afspreekt wanneer het aangesloten bedrijf daar het nut niet van inziet (bv. tweede aanbieder levensloopregeling)?

…een vereniging is die draait door haar eigen leden? Een professionele bestuurder overlegt namens de vereniging met de aangesloten Chemie en/of Coatings bedrijven. Het is een vereniging die alleen bestaat voor en door haar leden.

Menu